Устройствено планиране

Изработване и процедиране на общи (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП) и техните изменения, план за регулация и застрояване (ПРЗ), улична регулация (ПУР) и работен устройствен план (РУП)

Обемно-пространствени проучвания

Анализ, заснемане и изготвяне на опорен план, стратегия, концепция и визия за развитие с варианти на застрояване, техническа инфраструктура и благоустройство, както и оформянето на устройствени схеми

Градски изследвания

Емпирични социологически изследвания (ЕСИ) за целите на устройственото планиране на територията и провеждане на консултации с експерти и обществеността за утвърждаване на съответните планови документи

Урбанизъм и регионално планиране

Секторни анализи и проучвания, формулиране на политики за пространствено планиране на национално ниво и приложението им при програмиране на регионалното развитие и въздействие върху селищните системи