Интегрирано планиране

Интегриран план за градско развитие и възстановяване (ИПГРВ) на район Красно село, Столична община – пилотен проект […]

Хасково

Проект – общ устройствен план (ОУП) на град […]

Професионална етика

„От идея до ключ…“ – есе по тема 11. Инвестиционен процес в строителството. Къде е урбанистът – роля, функции, задачи […]

Пловдив

Експониране на К.И.Н. на площад Централен в град Пловдив. Урбанистични аспекти – дипломна работа […]

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда […]