Интегрирано планиране

Интегриран план за градско развитие и възстановяване (ИПГРВ) на район Красно село, Столична община – пилотен проект […]

София

Управление на земи и имоти […]